در این نرم افزار تمامی صوت های موجود از شهدای استان خراسان جمع آوری و به نمایش گذاشته شده است.