در این نرم افزار تمامی مستندات و بیوگرافی سردار شهید عبدالحسین برنسی به نمایش در آمده است.