نرم افزار چند رسانه ای معجره انقلاب، زندگی نامه و بخشی از اطلاعات موجود از شهید گرانقدر، حسن باقری را به نمایش میگذارد.